ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องจริยธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.๒๕๕๕
งบประมาณ : ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :