ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 63 กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ / คุณครูแต่งกายด้วยเสื่อหรือชุดสีฟ้า / นักเรียนแต่่งกายด้วยชุดนักเรียน
06 ส.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ / แต่งกายด้วยชุดข้าราชการ /นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
20 ม.ค. 62 ขอเชิญร่วมงาน "สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 75 ปี"
ขอเชิญร่วมงาน "สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 75 ปี โรงเรียนวัดบ้านใหม่" วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่่า
ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
05 ก.ค. 61 เรียนรู้ที่เมืองจราจรจำลองขนส่งจ.พิษณุโลก
ศึกษาดูงานหรือนำนักเรียนเข้

ที่มา - https://www.phitsanulokhotnews.com/2015/06/12/69453
26 มิ.ย. 61 เดินขบวนต้ายยาเสพติด

ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เวลา 9.00 - 10.00
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่

ห้องพิชัย-ลักขณา เวลา 12.30-15.30
21 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู

ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่ เวลา 8.30-11.30
17 ส.ค. 60 ดูงานวิทยาศาสตร์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่งกายด้วยชุดพละ(ประดับโบว์สีดำ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 ส.ค. 60 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

ห้องประชุมพิชัย-ลักขณา กอ.รม น.
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ

ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่ เวลา 8.30-11.30
11 ส.ค. 60 วันอาเซียน

สถาณีตำรวจเทศบาลบ้านใหม่ ห้องประชุมพิชัย-ลักขณา เวลา 12.30 - 15.30
09 ส.ค. 60 ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

ห้องประชุมพิชัย-ลักขณา
06 ก.ค. 60 กิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม

26 มิ.ย. 60 เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด

สถานีตำรวจบ้านใหม่/ชุดพละโรงเรียนวัดบ้านใหม่
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านใหม่
22 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 ค่ายพัฒนาเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” กลุ่มโรงเรียนที่ 5 สองฝั่งน่าน

24 พ.ย. 59 ถึง 25 พ.ย. 59 แข่งกีฬานักเรียน อ.เมือง
04 พ.ย. 59 ถึง 05 พ.ย. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรม สพป.พล.1
เขต1
10 ต.ค. 59 ถึง 30 ต.ค. 59 โรงเรียนปิดเทอม
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
07 ต.ค. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่ม
กลุม 5
04 ต.ค. 59 ถึง 06 ต.ค. 59 นร.สอบปลายภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
28 ก.ย. 59 ถึง 29 ก.ย. 59 เป็นกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โรงเรียนชุมชน 11 สุวรรณประดิษฐ์
สพป.พล.1
25 ก.ย. 59 ถึง 27 ก.ย. 59 ผอ.ไปราชการศึกษาดูงานโรงเรียน สพป.จันทร์บุรี 1
สพป.พล.1 โรงเรียนขยายโอกาส
23 ก.ย. 59 ผอ.ประชุมผู้บริหาร กับประชุม ร.ร..ขยายโอกาส
สพป.พล.1
19 ก.ย. 59 ประชุมครูสองฝั่งน่าน ณ ร.ร.วัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุม 5
14 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 ผอ.ไปราชการเป็นกรรมการประเมิน ร.ร.สีขาว
สพป.พล.1
09 ก.ย. 59 ครูอนุบาลจัดนิทรรศการณ์ ที่เขต บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.พล.1
08 ส.ค. 59 รายงานการจัดกิจกรรมวันอาเซียน พร้อมรูปถ่าย ส่งเขตพื้นที่ฯ
(ครูมะลิวัลย์ และครูนิภา ดำเนินการ)
09 ก.ค. 59 ถึง 10 ก.ค. 59 การอบรมพัฒนาครูผู้สอนอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook
เป็นครูรร.ละ 1 คน ณ สพป.พล.1 (ครูมะลิวัลย์ เข้าอบรม)
สพป.พล.1
02 ก.ค. 59 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขต
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตไปแข่งต่อระดับประเทศ 3 รายการต่อไป(ระดับกลุ่มรร.และเขตแข่ง 4 ประเภท) ส่งรายชื่อภายใน วันที่ 10 มิ.ย. (ครูมะลิวัลย์ และครูชลธิชา ดำเนินการคัดเลือกนร.)
25 มิ.ย. 59 ถึง 26 มิ.ย. 59 อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รร.ละ1คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
(ครูมะลิวัลย์ เข้าอบรม)
ห้องประชุมขวัญมณฑล
23 มิ.ย. 59 กิจกรรมไหว้ครู

ณ ศาลาวัดบ้านใหม่
17 มิ.ย. 59 ส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นรร.ต้นแบบสหกรณ์
 (ครูสุวรรณี และครูพัชรี ดำเนินการ)
14 มิ.ย. 59 กิจกรรมประกวดแถวลูกเสือ เนตรนารี

10 มิ.ย. 59 ส่งรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา
(ครูชลธิชา เป็นผู้รายงาน ทุกวันที่ 10 ของเดือน)
06 มิ.ย. 59 นร.ป.4-5 เข้าค่ายธรรมะ ณ รร.วัดบ้านใหม่ ภาคเช้า วิทยากรคือ พระคำพล ภาคบ่าย วิทยากรคือ พระครูโกวิท

รร.วัดบ้านใหม่
06 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 ศน.นิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม
(ครูจุไรรัตน์ ดำเนินการเตรียมข้อมูล)
05 มิ.ย. 59 ประชุมครูและผู้บริหารทุกคนในสพป.พล.1

ห้องประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฏพิบูลฯ
04 มิ.ย. 59 ประชุมและนิทรรศการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ,การอบรมพัฒนาครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ประชุมและนิทรรศการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จุดจัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้บริหารทุกรร. ในพล. และทุกเขตภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด (ผอ.และรอง เข้าร่วม)

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐม ณ หอประชุมบึงราชนก   (ครูธัญญาลักษณ์ เข้าอบรม)
03 มิ.ย. 59 นร.ม.1-3 เข้าร่วมโครงการป้องกันการถูกล่อลวง
โดย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านสองแคว ณ ห้องโรงหนัง โดยมีงบประมาณมาให้รร.ดำเนินการ 4,800 บาท คือ จัดทำไวนิล และเลี้ยงอาหารพร้อมเบรคให้วิทยากร 5 ท่าน (ครูสายชั้นมัธยมทุกคน ควบคุมดูแลนร.)
ห้องโรงหนัง
03 มิ.ย. 59 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน
นร.ป.4-6 จำนวน 60 คน ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ เข้าร่วมโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนร.ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ณ ศาลาวัดรร. (ครูประจำชั้นป.4-6 ควบคุมดูแลนร.)
ศาลาวัดบ้านใหม่
03 มิ.ย. 59 ชมรมจิตอาสา มามอบสิ่งของให้นร.ชั้นอนุบาล1-2 จำนวน 80 คน
เวลา 13.00 น. โดยมีนักแสดงดาราเด็ก 2คน มาร่วมมอบด้วย (ครูสายชั้นอนุบาล เตรียมเด็กเข้าร่วม)
02 มิ.ย. 59 นร.ชั้นป.6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ เรื่องกฏหมายจราจร
(นศ.ฝึกงาน เอกพละ 2 คน ควบคุมดูแลนร.)
ณ หอประชุมเทศบาลต.บ้านใหม่
31 พ.ค. 59 ทำบุญเลี้ยงเพลพระที่ รร. และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโครงการ
ผอ. ทำบุญเนื่องรับตำแหน่ง ชช. และวันคล้ายวันเกิด
พร้อมนำอาหารเลี้ยง นร.

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโครงการรร.ดีศรีตำบล ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล (รองศิตา ,ครูจริยา เข้าประชุม)
30 พ.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์
(ครูพัชรี เข้าประชุม)
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล 1
28 พ.ค. 59 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(รองศิตา เข้าประชุม)
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล 1
27 พ.ค. 59 เปิดเรียนครึ่งวัน ครูไปศึกษาดูงาน รร..วัดบึงพระ พร้อมส่งตัวครู ย้าย เวลา 13.00 น.
26 พ.ค. 59 ประชุมครู และเลี้ยงรับส่งครูย้าย
12.00 น - 15.00น ประชุมครูวางแผนบริหารงาน ตามนโยบาย
15.00น.-16.00 น.ประชุมกรรมการศึกษาร่วมกับครู
16.00 น. 18.00 น. เลี้ยงรับ - ส่ง ครูย้าย
16 พ.ค. 59 เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองจาก 13 เป็น 16พค.59
13 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 อ. 1 - ป. 6 ประชุม เวลา 9.00 น - 12.00 น พร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์ และค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียน
ม.1 - ม. 3  ประชุม เวลา 13000 น - 15.00 น พร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์ และค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
12 พ.ค. 59 โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนปีการศึกษา 2559
06 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 นร.ระดับมัธยมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
นร.ระดับมัธยมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ที่ค่ายเอกาทศรถ  จ.พิษณุโลก
ลูกเสือ ร.ร.วัดบ้านใหม่
28 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายทหารเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก
มอบหมายให้ครูภัทรียา ยิ้มแย้ม  ครูพงศธร บัวทอง ครูมะลิวัลย์ อินคุ้ม  ควบคุมนักเรียนร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นร.ป.6
ค่ายเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก โรงเรียนวัดบ้านใหม่
18 ธ.ค. 58 ร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64
ร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นร. ม.3 20 คน ครู 10 คน
นร. เสือชุดกีฬา ครู เสื้อสีม่วง สพป.พล.1
17 ธ.ค. 58 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64  ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม   ห้องประชุมวชิรโชติ ผู้บริหารกับครู 1 คน
เสื้อคุมขาว
17 ธ.ค. 58 คณะครูจาก จ. ลำปางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
คณะครูจาก ร.ร. ................จ. ลำปางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
ร.ร.วัดบ้านใหม่
09 ธ.ค. 58 ถวายพระพร. 5 ธค. ที่เทศบาลต.บ้านใหม่
ผอ.ประชุมประจำเดิอนที่เขต
05 ธ.ค. 58 ถวายพระพร. 5 ธค. ที่เทศบาลต.บ้านใหม่
เวลา17.00.น
04 ธ.ค. 58 ถวายพระพร. 5 ธค. ที่ รร.วัดบ้านใหม่
๙.๐๐นถวายพระพร
๑๐,๐๐น.ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เสื้อเหลือง
25 พ.ย. 58 ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่
นำกลองดุริยางค์  / มีแต่งรถ /  ทำกระทง /ร่วมขบวนแห่   มอบหมายครูทุกคนตามคำสั่ง
โรงเรียนวัดบางทราย เทศบาลตำบลบ้านใหม่
24 พ.ย. 58 นำนักเรียนช่วยวัดบ้านใหม่ทำกระทง เพื่อนำจัดงานลอยกระทงวัดบ้านใหม่
นร .ระดับมัธยมทั้งหมด
วัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่
20 พ.ย. 58 คณะกรรมการมาประเมินเชียวชาญ ผอ.
คณะครูใส่เสื้อทีมทุกคน โรงเรียนวัดบ้านใหม่
03 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครอง อ.1 -ป.6 เช้า บ่ายประชุม ผู้ปกครอง ม.1-ม.3
มอบเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี  ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
02 พ.ย. 58 โรงเรียนเปิดเทอมที่สอง
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
10 ต.ค. 58 ถึง 01 พ.ย. 58 โรงเรียนปิดเทอม
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
08 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 แข่งกีฬากลุ่มสองฝั่งน่าน
แข่งที่สนามโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
กลุ่ม 5
06 ต.ค. 58 แข่งกีฬาสีภานในโรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
14 ก.ย. 58 รับโล่ สถานศึกษาพอเพียง 55 ที่ จ.เชียงใหม่
มอบรองฯศิตา  ศรีบุญชู  กัยครูมะลืวัลย์  อินคุ้ม  ไปรับ
กระทรวงศึกษาธิการ
13 ก.ย. 58 ถึง 15 ก.ย. 58 รับรางวัลพร้อมจัดนิทรรศการ โรงเรียนแกนนำภาษาไทยระดับภาค
มอบครูกัยยา ขำระหงษ์  ครูภัทรียา ยิ้มแย้ม  ครูศิริ  เมงมั่งมี  ไปร่วมจัดนิทรรศการพร้อมรับโล่
สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 ก.ย. 58 ถึง 13 ก.ย. 58 ประชุมวัฒนธรรมที่จ.เชียงใหม่
มอบให้ครูศรีไพร  มั่นเจริญ  ไปประชุมของวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการ 3 คน มีนายบุญช่วย  สุขสวัสดิ์ นายพุฒิพงษ์  นาบเชาวรักษ์    เดินทางวันที่ 10 กย. ขึ้นรถตู้ของวัฒนธรรมจังหวัดที่ศาลากลาง 
วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
02 ก.ย. 58 ประชุมครูกลุ่มสองฝั่งนาน
ประชุมกลุ่มที่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
กลุ่มโรงเรียน 5
31 ส.ค. 58 พาครูดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
28 ส.ค. 58 นักเรียน ป. 4 -ป. 6 ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ลูกเต๋า จ. ประทุมธานี
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
27 ส.ค. 58 นร. ป. 5 และ6 อบรมอนามัย
จัดอบรมโดยหมอพิศมัย และคณะที่โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ห้องประชุมพิชัย ลักขณา 
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
25 ส.ค. 58 ถึง 26 ส.ค. 58 ครูศึกษาดูงาน และรับตราพระราชทาน บ้านวิทยศาสตร์น้องแห่งประเทศไทย
ดูงาน โรงเรียน วัดเสด็จ จ.ปรทุมธานี     รับตราฯ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ลูกเต๋า
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
20 ส.ค. 58 อบรมเรื่องการป้องกันท้องก่อนวัย ชั้น ม.1-ม.3
หมอจาก รพ . นเรศวร 
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
29 ก.ค. 58 งานสืบสานวัฒนธรรมไทยและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 – 15.30 น.
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
15 พ.ค. 58 ถึง 16 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เช้า ผู้ปกครองชั้น อ1 - ป.3  บ่าย ชั้น ป.4-ป.5 พร้อมจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรีนการสอน และค่าเสื้อผ้านักเรียน
16 พ.ค.58 ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.1 - ม.3  พร้อมรับเงินค่าเสื้อผ้านักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
13 พ.ค. 58 ประชุมครู พัฒนาครูที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
สุภาพ กลุ่ม 5
11 พ.ค. 58 เปิดเรียนเทอมที่ 1
21 เม.ย. 58 ถึง 25 เม.ย. 58 คณะ รอง ผอ. ศึกษาดูงานที่โรงเรียน ก่อนดำรงตำแหน่ง
21 - 25 เมษายน 58 รอง ผอ.ดูงาน
รร.วัดบ้านใหม่
16 เม.ย. 58 ถึง 20 เม.ย. 58 คณะ ผอ. ศึกษาดูงานที่โรงเรียน ก่อนดำรงตำแหน่ง
วันที่ 16- 20 เมษายน 58 หน่วย ผอ.ดูงาน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ o-net ป.6 ,. ม.3
16 ม.ค. 58 กิจกรรมวันครู
เช้าจัดที่วิทยาลัยพิษณุโลก  กลางวันแจ่งกีฬา
เย็นงานเลี้ยงวันครูที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด
11 ม.ค. 58 ร่วมกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เวลา 16.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สหกรณื
09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็ก ร่วมเทศบาลต.บ้านใหม่
เทศบาล ต.บ้านใหม่
16 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 พานักเรียนร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ที่ จ.แพร่
09 ธ.ค. 57 ผอ.ประชุมกรรมการ ชพค.ที่จ.เชียงราย
07 ธ.ค. 57 ถึง 10 ธ.ค. 57 ผอ.เป็นกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
05 ธ.ค. 57 ร่วมกิจกรรมวันพ่อ เทศบาล และ อบต.วัดพริก
04 ธ.ค. 57 เช้า ผอ.ประชุม ร่วมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.วัดพริก
03 ธ.ค. 57 บ่านประชุมสมาคมผู้บริหาร เขต 1 ที่ เขต 1
02 ธ.ค. 57 เช้า ศน.เข้านิเทศ โรงเรียน บ่าย ผอ.ประชุมประธานกลุ่ม ที่ เขต 1
01 ธ.ค. 57 ผอ.ประชุมกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ฯ
16 พ.ย. 57 รับรางวัลโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ 3 ที่ พรหมพิรามอุทิศ เวลา 18.00 น.
ชุดราชการ กองทัพภาคที่ 3
12 พ.ย. 57 ถึง 13 พ.ย. 57 ผอ.ไปประชุมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษา กัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษรุโลก / ไปประชุมร่างกฎหมายที่ สพฐ. 2 วัน 12-13 พ.ย.
10 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง อ.1 - ป.2 เวลา เช้า เวลาบ่ายประชุม ผู้ปกครองระดับ ป.3-ป.6
06 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยม
03 พ.ย. 57 โรงเรียนเปิดเทอม 2
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
31 ต.ค. 57 ประชุมครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เตรียมการเปิดเรียนภาคที่ 2
23 ต.ค. 57 ถึง 25 ต.ค. 57 แข็งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
11 ต.ค. 57 โรงเรียนปิดเทอมที่ 1 วันที่ 11 ค.ค. 57 - 3 พ.ย.57
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
09 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่ม 5
กลุ่ม 5
06 ต.ค. 57 ประชุม 2 รายการ
เช้าประชุทสภากาแฟประธานกลุ่มที่ เขต 1  บ่ายประชุมคณะกรรมการประกวดศิลปหัตถกรรม ที่ ร.ร.วัดบ้านใหม่
กลุ่ม 5
01 ต.ค. 57 ถึง 06 ต.ค. 57 สอบปลายเทอมที่ 1
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
30 ก.ย. 57 ประชุมกลุ่ม ที่ ร.ร.วังยาง
ผอ. และผู้บริหาร เรื่องการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่ม
24 ก.ย. 57 ประชุมประจำเดือนครู
เวลา 15.30 น ประชุมครูประจำเดือน /วันเกิดครู /และเลี้ยงส่ง นศ.ฝึกงาน มน. เลี้ยงอาหารเย็น
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
23 ก.ย. 57 ประชุมกลุ่มเรื่องเงินเดือน ที่ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
22 ก.ย. 57 นัดชุมชน
20 ก.ย. 57 ถึง 22 ก.ย. 57 อบรมครูด้านบรูณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)เพื่อการเรียนการสอน
นางทิพย์สุด อินทะจันทร์ เวลา 08.30 - 16.30
นางสาวนิตยา พันธ์จันทร์  วิทยากรอบรมแท็บเล็ต
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
19 ก.ย. 57 งานเกษียณอายุ
สพป.พล.1
19 ก.ย. 57 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง
มอบรองรัดดา สนิทภิรมย์เวลา 13.30 ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ชั้น2)
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ชั้น2)
18 ก.ย. 57 อบรมครูด้านบรูณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)เพื่อการเรียนการสอน
นางแสงจันทร์ ตรีกิ่ง เวลา 08.30 - 16.30
นางสาวนิตยา พันธ์จันทร์  วิทยากรอบรมแท็บเล็ต
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
17 ก.ย. 57 ประชุมขยายโอกาส
สพป.พล.1
16 ก.ย. 57 ประชุมประธานกลุ่ม / บ่าย ตำรวจพบนักเรียนมัธยม
เวลา 9.00 น ที่ สพป.พล.1/ ให้นักเรียนมัธยมพบตำรวจอบรม/นัดผูเปกครองพบนร.ขาดเรียนจำนวน 15 คน
16 ก.ย. 57 ประชุมโครงการจัดงานมุทิตากตัญญูครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมมิ่งมณทล สพป.พล.1
ณ ห้องประชุมมิ่งมณทล สพป.พล.1
16 ก.ย. 57 เชิญประชุมเข้าร่วมรับฟังผลดารดำเนินงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอสไอวีจังหวัดพิษณุโลก
มอบครูสุวรรณี เวลา08.00-12.00 
ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวัดพริก
12 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
นางปัญญา รัศมี
08 ก.ย. 57 ถึง 11 ก.ย. 57 ผู้บริหารศึกษาดูงานมุกดาหารและ อุดร
สพป.พล.1
08 ก.ย. 57 ถึง 11 ก.ย. 57 การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
และศึกษาดูงาน รร.บ้านสัมป่อยรอดรุกุล จ.มุกดาหาร
และ รร.อนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
07 ก.ย. 57 อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เรื่อง นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ CEFR เวลา 10.00-17.00 น.
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
03 ก.ย. 57 ผอ.ประชุมสันนิบาตสหกรณ์ที่ โรงแรมอมรินลากูล พิษณุโลก
02 ก.ย. 57 ผอ.ประชุมปะธานกลุ่ม ที่ สพป.พล.เขต 1 เวลา 8.30 น
สพป.พล.1
31 ส.ค. 57 ผอ.เป็นวิทยากรการควบคุมภายใน สพป.พล.เขต1
สพป.พล.1
31 ส.ค. 57 ผอ.เป็นวิทยากรเรื่องควบคุมภายใน ที่ สพป.พล.1
สพป.พล.1
29 ส.ค. 57 ถึง 30 ส.ค. 57 ผอ.ไปราชการ จ.สุรินทร์ กับสพป.พล.เขต1
27 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57 เข้าค่ายธรรม นักรียนระดับชั้นประถม ป.5 ,6 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
กลุ่ม 5
25 ส.ค. 57 ถึง 26 ส.ค. 57 เขาค่ายธรรม ระดับมัธยม วิทยาลัยสงค์พุทธชินราช
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
22 ส.ค. 57 ผอ.อบรม com
22 ส.ค. 57 ถึง 24 ส.ค. 57 ครูนิภา ครูกันยา อบรมบรรณารักษ์
21 ส.ค. 57 ประชุมผู้บริหาร
18 ส.ค. 57 ถึง 20 ส.ค. 57 ผอ.อบรมภาษาอังกฤษ ที่เขต1
เขต 1
15 ส.ค. 57 ผอ.ประชุมร่วม สพฐ.เวลา 9.00 น เวลา 13.00 น ประชุมร่วม กตป.กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ร.ร.เซน ฯ
08 ส.ค. 57 จัดงานวันแม่ เช้า บ่ายงานอาเซึยน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
31 ก.ค. 57 ถึง 02 ส.ค. 57 คณะครูเป็นวิทยากรบรรยาบที่โรงแรมเรืองภาษาไทย
25 ก.ค. 57 ถึง 26 ก.ค. 57 ครูเดินทางศึกษาดูงาน โครงการช่างหัวมัร ที่ จ .เพชรบุรี
24 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 นักเรียนอบรม ดูแลผู้สูงอายุ
10 ก.ค. 57 งานสืบสานวัฒธรรมไทย ปีการศึกษา2557
แห่เทียนจำพรรษามี เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำรวจ กรรมการสถานศึกษา โรงเรียน และถวายภัตรหารเพลพระ แจกหมวกกันน๊อก จากชมรมขนหัวรุก  มี หมอวรงค์ เดชกิจวิกรมเป็นประธานเปิดงาน
ชุดไทย โรงเรียนวัดบ้านใหม่
19 มิ.ย. 57 กิจกรรมไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักเรียน
07 มิ.ย. 57 จัดนิทรรศการเรื่องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ที่ สพป.พล.1
13 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง 
เวลา 8.30 น. - 12.00 น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.1 ชั้น อ. 2 และ ป.1 ป.2
เวลา 13.00 น. - 15.00 น ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 3 - ป.6
สุภาพ
12 พ.ค. 57 เปิดเรียนปีการศึกษา 2557
เปิดเรียน 12 พ.ค. 57
30 เม.ย. 57 ประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557
เชิญประชุมครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่ 30 เม.ย. เวลา 9.00 น - 15.30 น.
ตามสบาย
31 มี.ค. 57 อนุมัติผลการสอบ
18 มี.ค. 57 ปัจฉิมนิเทศ นร. ม3
14 มี.ค. 57 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียน ปฐมวัย
12 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนทุกระดับชั้น
ระดับอนุบาลสั่งปิดเทอมปลายคืนลูกสู่ออมอกแม่
26 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์พิทักษ์พันธ์สัตว์ป่า ถ้ำผาท่าพล อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โรงเรียนวัดบ้านใหม่
20 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 สอบ Las นักเรียนชั้น ป. 5 และชั้น ม.2
สอบLas นักเรียนชั้น ป. 5 และ ม.2 สนามสอบ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
19 ก.พ. 57 ถึง 20 ก.พ. 57 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป. 6
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป. 6 กลุ่มสองฝั่งน่าน  และเดินทางไกลที่เขาเขียว อ.ศรีราช จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุ่ม 5
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ o-net นักเรียนชั้น ป. 6 และ ม.3
สอบ 0-net  นักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3  สนามสอบ ป. 6 โรงเรียนวัดบ้านใหม่  ช้ัั้น ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
17 ธ.ค. 56 ถึง 18 ธ.ค. 56 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัถกรรมภาคเหนือที่ จ.เพชรบูรณ์
นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ชนะเลิศ ทำพานธูปเทียนแพร ชนะแต่งคำกลอนฯ และ ชนะซูโดกุ  ของสพป.พล.เขต 1 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือที่งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือที่ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 18 พ.ย. 56
จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
29 พ.ย. 56 นักเรียนระดับชั้น ปฐมวัยศึกษาดูงาน
วันที่ 29 พ.ย.56 นักเรียนชั้นอ.1 - อ.2 จำนวน 60 คน รวมทั้งผู้ปกครองพานักเรียนศึกษานอกสถานที่ที่ จ.ชัยนาท ชมศึกษาธรรมชาติสวนนก และจ.นคาสวรรค์ ชมบึงบอระเพชร
จ.ชัยนาท โรงเรียนวัดบ้านใหม่
26 พ.ย. 56 สอบธรรมะ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นสนามสอบธรรมะ นักเรียนและครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เข้าสอบ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
22 พ.ย. 56 ถึง 24 พ.ย. 56 นักเรียนชั้น ม. 2 เข้าค่ายคุณธรรม
วันที่ 22 พ.ย. 56 - 24 พ.ย. 56 นักเรียนชั้น ม. 2 เดินทางเข้าค่ายเยาวชน ค่ายคุณธรรม จำนวน 10 คน ที่ค่ายบรมไตรโลกนารถ
ค่ายบรมไตรโลกนารถ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
14 พ.ย. 56 ถึง 15 พ.ย. 56 เข้าค่ายลูกเสือ-เนครนารี ระดับมัธยมที่ สวนสยาม กรุงเทพฯ
นักเรียน 100 คน เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยม ที่สวนสยาม กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านใหม่
กทมฯ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
06 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และประถม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เวลา 9.00 น.  และประถม 13.00 น
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
05 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยม เวลา 13.00 น.
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ฝ่ายบริหารทั่วไป(นางชลธิชา อินทร์ยิ้ม กับ นางจุไรรัตน์ มาประสบ
02 พ.ย. 56 ถึง 03 พ.ย. 56 แข่งขันศิลปหัถกรรม สพป.พล. 1
ครูที่ได้รับเป็นตัวแทนเตรียม นร.เข้าแข่งขัน
นร.ชุดนักเรียน สพป.พล. 1
01 พ.ย. 56 เปิดเรียนเทอมสอง
เปิดเรียนเทอมสอง เวลา 13.00น ประชุมผู้ปกครอง ม. 1- ม.3
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
30 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ประชุมครูเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
กิจกรรม
- ให้หัวหน้าฝ่ายนำข้อมูลงานแต่ละฝ่ายนำเสนอในที่ประชุม
- ให้ครูนำงานที่มอบหมายส่งด้วย (โครงงานคุณธรรม) 
- อบรมให้ความรู้เรื่องการใช่สื่อ ict ประกอบการเรียนการสอน (น้องแพรว)
- ขอสรุปงานตามโครงการเทอม1 (เฉพาะโครงการที่เสร็จแล้ว)
- ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียนสรุปงบการดำเนินงานอย่างสมบูรณ์ พบ ผอ.ด้วย
 
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ แต่งตัวตามสบาย(สวย) โรงเรียนวัดบ้านใหม่
15 ต.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพป.พล. 1
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพป.พล. 1
สพป.พล.เขต 1
14 ต.ค. 56 ถึง 21 ต.ค. 56 ค่ายภาษาอังกฤษ ของ สพฐ.
นักเรียนชั้น ม. 3 จำนวน 10 คนเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจ่าการบุญ  จัดโด สพฐ. มอบหมายครู ชลธิช อินทร์ย้ิม กับครูศรีไพร ดูแลนักเรียน
สุภาพ สพฐ.
11 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ปิดเทอมต้น

09 ต.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 แข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาประสิทธิภาพที่ 5 สองฝั่งน่าน

โรงเรียนวัดบางทราย กลุ่ม
07 ต.ค. 56 ถึง 08 ต.ค. 56 แข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มพัฒนาประสิทธิภาพที่ 5 สองฝั่งน่าน

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
02 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบปลายภาคนักเรียน

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
26 ก.ย. 56 ถึง 29 ก.ย. 56 ผอ.ไปประชุม กฎหมายที่ กทม.ฯ

ราชการ ก.ค.ศ.
24 ก.ย. 56 ประชุมครูกลุ่มพัฒนาประสิทธิภาพที่ 5 สองฝั่งน่าน

โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก กลุ่ม 5
22 ก.ย. 56 ถึง 23 ก.ย. 56 สอบพนักงานราชการ
สอบพนักงานราชการ ตามประกาศในข่าวประชาสัมพันธืของโรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
20 ก.ย. 56 ประชุมครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านยาเสพติด
มอบนางภัทรียา ย้ิมแย้มเข้าประชุมเรื่องยาเสพติดที่โรงแรมราชพฤษ์ จ.พิษณุโลก
โรงแรมราชพฤษ์ สพป.พล. 1
19 ก.ย. 56 รับการประเมินโครงการขับเคลื่นวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียงจากคณะกรรมการ สพป.พล.1

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
18 ก.ย. 56 รับการประเมินโรงเรียนธนาคาร จากคณะกรรมการธนาคาร ธกส.

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
18 ก.ย. 56 คณะอาจารย์พร้อมนิสิต เก็บงานวิจัยการใช้เทปเล็ตของชั้น ป. 1 และ ป. 2

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
09 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 รับสมัครเลือสรรพนักงานราชการตำแหน่งครู เอกเทคโนโลยี ฯ

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
29 ส.ค. 56 ถึง 31 ส.ค. 56 เข้าค่ายธรรมะ นักเรียน ม. 1-3
นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ กับโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกเข้าค่าย ที่วิทยาลัยสงฆ์ ฯ นักเรียน ม. 1  - ม 3
28 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 56 ดูงานอาชีพ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้บริหารการศึกษาภาคบังคับ)

จ.บุรีรัมย์ สพป.พล.เขต 1
26 ส.ค. 56 ถึง 28 ส.ค. 56 เข้าค่ายธรรมะ นักเรียน ป. 4-6
กลุ่ม 5 เข้าค่ายธรรมะ ที่วิทยาลัยสงฆ์ พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช กลุ่ม 5
22 ส.ค. 56 รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุธ กับประเมินโรงเรียนธนาคาร
เช้าประเมินโรงเรียนธนาคาร บ่ายประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
สุภาพ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
19 ส.ค. 56 เป็นกรรมการดูงานโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่โรงเรียนสุงรรณประดิษฐ์ กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8
สพป.พล.เขต 1
15 ส.ค. 56 เป็นกรรมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ

สพป.พล.1
21 ก.ค. 56 จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย มี แห่เทียนจำพรรษา แสดงวัฒนธรรมไทย นร.ชุดไทยทั้งโรงเรียน เวียนเทียน ร่วมชุมชน
ชุดไทย โรงเรียนวัดบ้านใหม่
29 มิ.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 ผอ.ไปประชุมโรงเรียนดีศรีตำบลที่ เชียงใหม่
27 มิ.ย. 56 รับการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล
เวลา 13.00 น รับการประเมินโรงเรียนดีรีตำบล
ชุดราชการ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
27 มิ.ย. 56 วันไหว้ครู
เวลา 9.00 น.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
ชุดราชการ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
17 พ.ค. 56 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้า
อากาศร้อน ให้นักเรียนเข้าแถว  อนุบาล ,ประถม เข้าแถวหน้าห้องเรียน มัธยมเข้าแถวที่สนามวอลเล่ย์บอล ชุดดุริยางค์หน้าห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 56 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

บุญธรรม

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
14 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1
เปิดเรียนทุกชั้น
ตามระเบียบ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
13 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2 -ม.3  พร้อมมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี
ห้องประชุมจริยธรรม โรงเรียนวัดบ้านใหม่
11 พ.ค. 56 ประชุมครูเตรียมการเปิดเรียนปี 56 วันที่ 11 พ.ค.56
ให้ครูทุกคนเตรียมโครงการที่รับผิดชอบเข้าประชุมด้วย
ห้องประชุมจริยธรรม เวลา 9.00 น. โรงเรียนวัดบ้านใหม่
30 เม.ย. 56 ประชุมครู จัดทำแผนปฏิบัติการ2556
เชิญครูทุกคนเข้าประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2556  วันที่ 30 เม.ย.56 เวลา 9.00 น. ที่โรงเรียน ให้นำสรุปโครงการที่รับผิดชอบ ปี 2555 มาส่งด้วย  ผู้อ่านช่วยส่งข่าวต่อด้วย
บุญธรรม
ห้องประชุมจริยธรรม โรงเรียนวัดบ้านใหม่
29 มี.ค. 56 อนุมัติผลเรียน

28 มี.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อ.1 ,อ2 ,ป.1

20 มี.ค. 56 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3

13 มี.ค. 56 ถึง 15 มี.ค. 56 สอบปลายภาค

28 ก.พ. 56 ถึง 01 มี.ค. 56 แข่งขันกีฬาสีโรงเรียน

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
21 ก.พ. 56 สอบ NT ป. 3

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
20 ก.พ. 56 ถึง 22 ก.พ. 56 ป.6 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
ป.6 ทุกโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุ่ม 5
18 ก.พ. 56 นร.ระดับปฐมวัยศึกษาดูงานที่จ.สุพรรณ

ปฐมวัย
18 ก.พ. 56 ประชุมวิทยากรลูกเสือ

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุ่ม 5
11 ก.พ. 56 นร. ป. 6 - ม.3 อบรมเรื่องท้องก่อนวันเรียนที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่

นร.ชุดกีฬา เทศบาลตำบลบ้านใหม่
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 สอบ o-net นักเรียน ชั้น ป.6 และ ม. 3

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
28 ม.ค. 56 รับโล่รางวัลโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ประเภทบุคคล (นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ) จาก รมค.กระทรวงศึกษา ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกสันติไมตรี

สุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
26 ม.ค. 56 ถึง 27 ม.ค. 56 ผอ.ประชุม สกสค.เชียงใหม่

เชียงใหม่
24 ม.ค. 56 ถึง 25 ม.ค. 56 ค่ายภาษาอังกฤษ ม. 3
งานกลุ่มที่ 5 ทุกโรงเรียนมาเข้าค่ายติวภาษาอังกฤษ ที่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุ่ม 5
19 ม.ค. 56 ถึง 20 ม.ค. 56 ติวนักเรียน ป. 6 กับ ม. 3
ใช้อโรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นจุดถ่ายทอกการติวจ่กสวนกลาง  นักเรียนทุกโรงเรียนมาติวร้วมด้วย
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล. 1
18 ม.ค. 56 ประชุมสหกรณ์ รับปันผล

สหกรณ์ฯ
16 ม.ค. 56 งานวันครู
ครูทุกคนเตรียมเสื้อสัเขียวด้วย
เช้าทำบุญ กลางวันกีฬา เย็นกินเลี้ยงทุกคน
วิทยาลัยพานิชพิษณุโลก สพป.พล. 1
14 ม.ค. 56 ประชุมครูเป็นวิทยากรติวภาษาอังกฤษ เวลา 13.00น

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุ่ม 5
11 ม.ค. 56 ถึง 12 ม.ค. 56 งานวันเด็ก

10 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 ผอ.ไปรับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ที่ กระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องแบบ สพฐ
07 ม.ค. 56 ถึง 10 ม.ค. 56 นิเทศงานตามห้องเรียน
ให้ครูทุกคนเตรียมรับการนิเทศชั้นเรียนด้วย
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
27 ธ.ค. 55 ถึง 29 ธ.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ (มัธยม)
วันที่ 27 - 29 ธ.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยม วันที่ 27 พ.ย. 55 เปิดค่ายที่โรงเรียนวัดบ้านใหม่ และเวลาเที่ยงคืน ออกเดินทางไกลขึ้นรถ ไปเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 29 พ.ย.55 กลับ  ออกค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดบ้านใหม่ (ครูมัทนา)
25 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ป.1 - ม.3
วันอาทิตย์ที่ 25พ.ย.55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 -ม.3 ห้องประชุมพิชัย - ลักขณา จำนวน 300 คน พร้อมมอบเงินโครงการเรียนปฟรีแก่นักเรียน
23 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง ชั้น อนุบาล
วันที่ 23 พ.ย. 55  เวลา 13.00  น. ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ปฐมวัย ที่ห้องประชุมจริยธรรม  จำนวน 75 คน
22 พ.ย. 55 ผอ.ประชุมเรื่อง กบข. ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

20 พ.ย. 55 ถึง 22 พ.ย. 55 ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 63 จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เป็นตัวแทน สพป.พล.1  เข้าแข่งขันที่ จ.เชียงใหม่ 4 รายการ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
01 พ.ย. 55 ถึง 29 มี.ค. 56 เปิดเรียนเทอม 2

30 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 สั่งให้ครูมาปฏิบัติราชการเตรียมความพร้อมที่โรงเรียน
30 ต.ค.ให้ครูทุกคนมาปฏิบัติราชการทุกคนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 พ.ย. ด้วย
ตามสบาย โรงเรียนวัดบ้านใหม่
23 ต.ค. 55 ประชุมหัวหน้าฝ่าย
เชิญ  หน. ฝ่ายประชุม 23 ต.ค. 55  ที่ห้องประชุมจริยธรรม  เวลา 13. 00 น.  โรงเรียนวัดบ้านใกม่
บุญธรรม
ชุดสวย
27 ส.ค. 55 ถึง 28 ส.ค. 55 รับตรา ร.ร.นำร่องบ้านน้อยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และครูศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล. 1 ได้รับตราโรงเรียนบ้านน้อยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จากโครงการพระเทพ ฯเป็นรางวัลเกียรติยศของโรงเรียนอีกรางวัลหนึ่ง ในปี การศึกษา 2555

ไบเทค บางนา
10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่ 12 สค.

ศาลาวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
07 ส.ค. 55 ชมโทรทัศน์รายการมองรอบด้านกับธนาคารออมสิน วันที่ 7 ส.ค.55เวลา 11.55 น.
ชมโทรทัศน์รายการมองรอบด้านกับธนาคารออมสิน เป็นรายการถ่ายทำที่โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนดีเ่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
01 ส.ค. 55 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย   9.00 น ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา จากเทศบาล ผ่านตลาดสดเทศบาลเข้าสู่โรงเรียน  9.30 พิธีเปิดงาน  11.00 น ถวานภัตราหารเพลพระภิษุสงฆ์ 11.30 น.ถวานเทียนจำนำพรรษา  12.00 น นร.เวียนเทียน
แต่งกายชุดไทย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กิจกรรม)
30 ก.ค. 55 ประชุมกรรมการสถานศึกษากรรมการที่ปรึกษาและอนุกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านใหม่
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษาและอนุกรรมการสถานศึกษา วันที่ 30กค.55 เวลา 14.30 น. รวมประมาณ 60 คน
ห้องจรอยธรรม โรงเรียนวัดบ้านใหม่
26 ก.ค. 55 ท่ายทำ vdo ออก ทีวีช่อง 5
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
10 ก.ค. 55 ถึง 12 ก.ค. 55 เข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน ระดับประถมกลุ่มที่5
กลุ่ม 5
03 ก.ค. 55 ถึง 05 ก.ค. 55 กำหนดวันประเมิน สมศ.
วันที่ 3-5 ก.ค.55 สมศ.บริษัท  พี คิว เอ  จำกัด มาประเมินภายนอกรอบสามโรงเรียนวัดบ้านใหม่
26 มิ.ย. 55 จัดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติด
จัดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการของจัวหวัดพิษณุโลก ที่ หน้า ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/โครงการป้องกันยาเสพติด
25 มิ.ย. 55 ประชุม สมศ.ที่ ม.นเรศวร
ประชุม สมศ.ที่ ม.นเรศวร  ตามโครงการ 1 ดูแล 9 ของ สมศ.
ม นเรศวร ครูกันยา ขำระหงษ์ หน.วิชาการ
21 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 93,000 บาท
ศาลาวัดบ้านใหม่ บริหารงานทั่วไป
18 มิ.ย. 55 ถึง 22 มิ.ย. 55 ผู้เข้าอบรมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียน
ผู้เข้าอบรมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียน  จำนวน 10 คน
ผู้บริหาร
16 มิ.ย. 55 ถึง 17 มิ.ย. 55 ประชุมครูวัดผลประเมินผล
16-17 มิ.ย. 55 ประชุมโปรแกรมวัดผลประเมินผล ที่โรงแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุม นางมัทนา  ปั้นม่วง กับ นายบุญธรรม วงศ์ชริรัตน์
โรงเรียนขยายโอกาส
06 มิ.ย. 55 ประชุมกรรมการกลุ่ม ๕
ประชุมกรรมการกลุ่ม ๕ วันที่ ๖ ก.ค. ๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.ห้องจริยธรรม โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ห้องจริยธรรม ประธานกลุ่ม ๕ สองฝั่งน่าน
05 มิ.ย. 55 ประชุมครูในโรงเรียน
วันที่ ๕ ก.ค.๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น เชิญครูเข้าประชุมวางแผนการทำงานรับประเมินรอบสามจาก สมศ. ห้องจริยธรรม
 
ห้งอจริยธรรม โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ผอ.บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
30 พ.ค. 55 รับการประเมินภายใน
วันที่ 30 พ.ค.55 คณะกรรมการประเมินภายใน ของ สพป.พล. เขต 1 เข้าประเมินโรงเรียนวัดบ้านใหม่เพื่อเตรียมรับการประเมินรอบสามจาก สมศ.
23 พ.ค. 55 ถึง 25 พ.ค. 55 เข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน ระดับมัธยม
โรงเรียนวัดบ้านใหม่นำนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าค่ายคุณธรรม ณวิทยาลัยสงฆ์ จ.พิษณุโลก
21 พ.ค. 55 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 โดยให้นักเรียน ม.1 - ม.3  (รับน้องใหม่)
ห้องประชุมพิชัย-ลักขณา โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล.เขต1 ครูมัทนา ปั้นม่วง โรงเรียนวัดบ้านใหม่
21 พ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านใหม่
ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้ารนใหม่ ห้องจริยธรรม  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เวลา13.30 น.
ห้องจริยธรรม รองฯอำพัน ประสานสมบัติ,ครูนิตยา ถนอมทรัพย์
13 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/มอบเงินอุปกรณ์นักเรียน ค่าเสื้อผ้านักเรียน/ชมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

 

ห้องประชุมพิชัย-ลักขณา โรงเรียนวัดบ้านใหม่
10 พ.ค. 55 ถึง 10 ต.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2555
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนปีการศึกษา 2559
นักเรียน