ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                         ประวัติโรงเรียนวัดบ้านใหม่
 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่  หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดพริก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก   ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่เป็นสถานที่เรียน   ในระยะแรกเปิดทำการสอนในระดับชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  มีนักเรียนทั้งสิ้น   ๔๘ คน  ครูผู้สอน  ๒  คน  คือ ครูเครื่อง  สนศิริ  เป็นครูใหญ่  และครูสำเริง  หนูบ้านยาง  เป็นครูประจำชั้น                                         
พ.ศ.๒๕๐๔   ประชาชนและผู้ปกครองร่วมกันบริจาคทรัพย์ และอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง กว้าง ๗ เมตร ยาว๔๕ เมตร จำนวน ๖ห้องเรียน        
         พ.ศ. ๒๕๑๑  เปิดขยายชั้นเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕, ๖ และ ๗ โดยได้ขยายไปทุกปี ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ        
           พ.ศ. ๒๕๓๕  เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดแคลน ในปีแรกมีนักเรียนเข้ามาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๓ คน จนถึงปัจจุบันมีถึงชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้บริหารตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๕ คน สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ  นายบุญธรรม  วงศ์ชรินรัตน์   ตำแหน่งผู้อำนวยการ    ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ วุฒิการศึกษา กศ.ม.  เอกบริหารการศึกษา