ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่
อัตลักษณ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ใฝ่ธรรมะ   รักการออม
................
 
เอกลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
 
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
โรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
..............................