ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์  (VISSION)     
 
        โรงเรียนวัดบ้านใหม่  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี   ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานประชาธิปไตย ให้ความสำคัญกับนักเรียนและร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
......................................................................
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน
 
มีศีล    เกิดสมาธิ     มีศีลมีสมาธิ   ทวีปัญญา
....................................................