ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
พันธกิจ (mission)
1.พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

2.ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียน

4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสู่
แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

5.จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี

6.ส่งเสริมและปลูกฝังทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงตน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

8.พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมมุ่งสู่การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

9.ประสานให้ท้องถิ่นและทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรใน
การจัดการศึกษา
10.พัฒนาแหล่งเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ประสานสถาน
ประกอบการชุมชนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
เป้าหมาย
              เป้าประสงค์ (Goal)
            1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ    
          2.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม  
             3.  นักเรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักใช้และรักษา 
                 ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
             4.  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตดี รู้จักป้องกันตนเองให้
                  ปราศจากโรคภัยและสิ่งเสพติด                                                             
             5.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำ
                  วัน                                               
             6.  นักเรียนดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                       
             7.  นักเรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย                                                 
             8.  นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีความพร้อมในการเรียน      
             9.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน