ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดทำการสอน ๓ ระดับคือ
- ระดับปฐมวัย จำนวน ๒ ห้องเรียน อ.๑-อ.๒ นักเรียน ๖๖ คน
- ระดับประถมศึกษาจำนวน ๖ ห้องเรียน ป.๑ - ป.๖ นักเรียน ๑๘๙ คน
- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓ ห้อง ม.๑-ม.๒ นักเรียน ๑๒๖ คน
รวม ๓๘๑ คน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.06 KB
หลักสูตรแกนกลาง

หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๑