ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 20.43 KB 820
โครงการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 36.34 KB 3399
โครงการโครงการเรียนดีเรียนฟรี ๑๕ ปี อ Word Document ขนาดไฟล์ 69.59 KB 819
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 61.87 KB 813
โครงการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 824
โครงการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 36.04 KB 831
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 829
โครงการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 44.92 KB 909
โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง Word Document ขนาดไฟล์ 45.15 KB 821
โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื่้อต่อการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 126 KB 825
โครงการสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 30.08 KB 823
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 817
โครงการการพัฒนางานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 180.5 KB 828
โครงการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 828
โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 46.77 KB 815
โครงการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 53.12 KB 828
โครงการสร้างเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 822
โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 823
โครงการพัฒนาความพร้อมในการศึกษาต่อ Word Document ขนาดไฟล์ 36.08 KB 820
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดระดับชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 50.54 KB 820
โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.04 KB 830
โครงการการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 32.46 KB 834
โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดวิจารณญาณ Word Document ขนาดไฟล์ 50.42 KB 827
โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ Word Document ขนาดไฟล์ 23.75 KB 834