ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนและจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
        โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2, ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความยินดี ปลูกฝังค่านิยมด้านความรัก ความสามัคคี การทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความผูกพันธ์อันดีของนักเรียนในโอกาสจบการศึกษา พร้อมจัดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปี การศึกษา ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถความรู้ต่าง ๆ ในเชิงวิชาการให้กับสาธารณชนได้รับทราบ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,14:40   อ่าน 675 ครั้ง