ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมต้านยาเสพติดในชุมชน (To Be Number One)
        ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ได้ดำเนินการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน (To Be Number One) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่ ซึ่งจัดโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และไม่เสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ สามารถดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องต่อไป
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,20:36   อ่าน 410 ครั้ง