ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเครื่อง สนศิริ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี ยศยิ่ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตร ปั้นม่วง
ตำแหน่ง : อาจารญ์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ อ่ำพูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2542-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชียวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ธ.ค. 2548 - 22 พฤศจิกายน 2559
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6929-6588
อีเมล์ : Boon.tham@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางชฏารัตน์ โมสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2559