ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ณเรศ ศรีสุโข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0869305464
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
245/1 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2513 ป.4 โรงเรียนบ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
2515 ป.7 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
2517 ม.ต้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
2527 ป.ก.ศ. , ปก.ศ.สูง , ป.ตรี วิืทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.พ. 2525 - 4 ต.ค. 2531 โรงเรียนบ้านาหล่ม ครู 1 ระดับ 1
5 ต.ค. 2531 - 20 ก.พ. 2541 โรงเรียนวัดวังพิกุล อาจารย์ 2 ระดับ 7
21 ก.พ. 2541 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ครู ค.ศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล