ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : มะลิวัลย์ อินคุ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0810462999
อีเมล์ : maliwan3398@gmail.com
ที่อยู่ :
245/2 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2517 ป.7 โรงเรียนวังพิกุล
2522 ม.ศ.5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2524 ป.กศ.สููง / ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
2526 กศ.บ. / ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พ.ย. 27 - 1 ต.ค. 28 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ อาจารย์ 1 ระดับ 3
16 มี.ค. 29 - 20 ก.พ. 30 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาจารย์ 1 ระดับ 3
20 ก.พ. 30 - 1 ม.ค. 32 โรงเรียนบ้านหนองเสือ อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ต.ค. 32 - 1 เม.ย. 34 โรงเรียนบ้านหนองเสือ อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ต.ค. 35 - 1 ต.ค. 37 โรงเรียนบ้านหนองเสือ อาจารย์ 2 ระดับ 5
1 ต.ค. 38 - 1 ต.ค. 40 โรงเรียนบ้านหนองเสือ อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 พ.ย. 40 - 1 ต.ค. 48 โรงเรียนบ้านคลองเตย อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ก.พ. 49 - 1 ต.ค. 53 โรงเรียนบ้านคลองเตย ครู ชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ส่งนักเรียนแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ