ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : จตุรงค์ อิ่มแจ้
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ป.6 โรงเรียนวัดบ้านใหม่
2540 ม.3 โรงเรียนวัดบ้านใหม่
2543 ปวช. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย
2545 ปกศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย
2547 ป.ตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ส่งนักเรียนแข่งขันกีฬากลุ่ม"สองฝั่งน่านเกมส์"
2 ส่งนักเรียนตอบคำถามสุขศึกษาพลศึกษา