ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : มัทนา ปั้นม่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0897069693
อีเมล์ : mattha10@hotmail.com
ที่อยู่ :
536/2 ซ.บรมไตรโลกนาถ17 ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515 ป.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
2518 ป.7 โรงเรียนจ่านกร้อง
2521 ม.ศ.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2523 ม.ศ.5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2524 ปริญญาตรี / กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2536 ปริญญาโท / กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17 มิ.ย. 29 - 1 ม.ค. 32 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อาจรย์ 1 ระดับ 3
16 พ.ค. 32 - 1 ต.ค. 33 โรงเรียนบ้านผารังหมี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ต.ค. 34 - 1 ต.ค. 36 โรงเรียนบ้านผารังหมี อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ต.ค. 37 - 1 ต.ค. 40 โรงเรียนบ้านผารังหมี อาจารย์ 2 ระดับ 5
1 ต.ค. 41 - 1 เม.ย. 44 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ต.ค. 44 - 1 ต.ค. 47 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อาจารย์ 2 ระดับ 7
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
2 หนึ่งแสนครูดี
3 ข้าราชการครูดีเด่น