ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สุปรียา หล่อฐานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0818882614
อีเมล์ : lek1478@hotmail.com
ที่อยู่ :
238/85 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
2528 ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง
2531 ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2535 คบ. วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
2545 2545 ม.นเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรียนท่าหนองปาถพาน อาจารย์ 1 ระดับ 5
โรงเรียนทับยายเชียง อาจารย์ 2 ระดับ 7
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อาจารย์ 3 ระดับ 8
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล