ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สุวรรณี พิบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อนุบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0850516746
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
4/26 หมู่ 9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2511 ป.4 โรงเรียนประชานุเคราะห์
2517 ม.ศ.3 โรงเรียนสตรีวิสุทธิศึกษา
2517-2521 ป.กศ.ต้น, ป.กศ.สูง / ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูนครสวรรค์
2526 ปริญญาตรี / ค.บ. อนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 ธ.ค. 22 - 1 ม.ค. 25 โรงเรียนบ้านหนองโสน ครู 2 ระดับ 2
1 พ.ค. 25 - 1 ต.ค. 26 โรงเรียนบ้านท่าพุ ครู 2 ระดับ 2
1 ส.ค. 27 โรงเรียนบ้านบึงหมัน ครู 2 ระดับ 3
1 ต.ค. 27 - 1 ต.ค. 29 โรงเรียนบ้านบึงหมัน อาจารย์ 1 ระดับ 3
16 ม.ค. 30 - 1 ต.ค. 32 โรงเรียนบ้านแม่สบรวม อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 เม.ย. 33 - 1 เม.ย. 35 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ อาจารย์ 1 ระดับ 4
2 ก.ค. 35 - 1 ต.ค. 36 โรงเรียนบ้านทัพ อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ต.ค. 36 - 1 ต.ค. 40 โรงเรียนบ้านทัพ อาจารย์ 2 ระดับ 5
1 ต.ค. 40 - 1 ต.ค. 41 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 มี.ค. 42 - 1 ต.ค. 43 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 เม.ย. 44 - 1 ต.ค. 47 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อาจารย์ 2 ระดับ 7
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล