ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : กันยา ขำระหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0810395743
อีเมล์ : kanyaa_2512@hotmail.com
ที่อยู่ :
989/53 ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ป.6 โรงเรียนบ้านชาน
2528 ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
2531 ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2535 คบ. วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
2540 ศศ.ม. ม.นเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 มี.ค. 2536 - 30 พ.ย. 2536 โรงเรียนวราวัฒนา อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ธ.ค. 2536 - 10 มิ.ย. 2539 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อาจารย์ 1 ระดับ 3-4
11 มิ.ย. 2539 - 31 ธ.ค. 2554 โรงเรียนวัดหินลาด อาจารย์ 1 ระดับ 4-5
1 ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูสอนภาษาไทย แบบ มปภ. ดีเด่น
2 ครูนาฎศิลป์ดีเด่น
3 ครูดีที่หนูรัก
4 สมาชิกคุรุสภาดีเด่น
5 ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
6 ศิษย์เก่าดีเด่น
7 เลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
8 ครูภาษาไทยดีเด่น
9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น
10 ครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น