ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายยุทธนา แสวงผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
98/7 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ ซ.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2514 ป. 7 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
2519 ม.ศ.5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2521 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
2523 กศ.บ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.พ. 2525 - 10 ก.ย. 2555 โรงเรียนผดุงวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 3
11 ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ครู อันดับ ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูสอนดี
2 กรรมการออกข้อสอบ สทศ.
3 Master teacher วิทยาศาสตร์
4 กรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
5 วิทยากรอบรมการทำ คศ.3
6 นวัตกรรม good practice ของ สพฐ.
7 ห้องวิทยาศาสตร์ดีเด่น
8 ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
9 รางวัลที่ 1 สื่อการสอน
10 รางวัลที่ 1 สื่อการสอน
11 ครูภาษาไทยดีเด่น
12 รางวัลที่ 1 การเขียนบทความ
13 ครูผู้สอนดีเด่น