ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจริยา หอมสะอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
44 ม.3 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ป.6 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
2527 ม.3 โรงเรียนวังทองพิทยาคม
2530 ม.6 โรงเรียนวังทองพิทยาคม
2534 ป.ตรี วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26 ม.ค. 37 - 31 ม.ค. 44 โรงเรียนบ้านวังพร้าว อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ก.พ. 47 - 27 ก.ย. 55 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง อาจารย์ 1 ระดับ 5
28 ก.ย. 55 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล