ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางธัญญาลักษณ์ กันธิวาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
82/1 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมิอง จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2512 ป.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
2518 ป.7 โรงเรียนเมธังคราวาส
2521 ม.3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์
2523 ม.5 โรงเรียนสตรียะลา
2524 ป.กศ.สูง วิทยาลักยครูยะลา
2526 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
2528 ท.ศษ. มศว.
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530 - 2536 โรงเรียนเพชรมงคล อาจารย์ 1 ระดับ 3
2536 - 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านลานกระบือ อาจารย์ 2 ระดับ 4
2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีลานกระบือ
2 ครูหนึ่งแสนคนดี