ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุวรรณี พิบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0850516746
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
4/26 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2517 ม.ศ.3 โรงเรียนสตรีวิสุทธิศึกษา
2521 ป.กศ.สูง วิทยาครูนครสวรรค์
2526 ป.ตรี วิทยาครูกาญจนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 ธ.ค. 2522 - 1 เม.ย. 2525 โรงเรียนบ้านหนองโสน ครู 2 ระดับ 2
1 มี.ค. 2542 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย