ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปริญ อินทโชติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0873100228
อีเมล์ : princepiner@gmail.com
ที่อยู่ :
941 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
2550 ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง
2554 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤษภาคม 2554 - 31 มีนาคม 2558 โรงเรียนวัดวังอิทก ครูอัตราจ้าง
1 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล