ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางชฏารัตน์ โมสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่