ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธัญญาลักษณ์ กันธิวาท
ครู คศ.2

นายเลิศพล โตมิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2