ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพงศธร บัวทอง
ครู คศ.3

นางทัศนีย์ คุ้มฉาย
ครู คศ.2

นางสุวภัทร ยอดยิ่ง
ครู คศ.3

นางกานต์ธิดา เบญจพลากร
ครู คศ.2