ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทัศนีย์ คุ้มฉาย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายพงศธร บัวทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางกานต์ธิดา เบญจพลากร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1