ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

สุปรียา หล่อฐานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

กันยา ขำระหงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุวรรณี พิบูรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายพงศธร บัวทอง
ครู คศ.3