ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

มัทนา ปั้นม่วง
ครู คศ.3

โศภิษฐ์ จังพัฒนานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพรนิภา ยอดวัน
ครู คศ.2

นางสาวณัฐวรรณ ปาลิวนิช
ครู คศ.2