ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

มัทนา ปั้นม่วง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรนิภา ยอดวัน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวณัฐวรรณ ปาลิวนิช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2