ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายยุทธนา แสวงผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจริยา หอมสะอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปิยาภรณ์ ไก่แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1