ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปิยาภรณ์ ไก่แก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวษิรดา โล้วิชากรติกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายกฤษชุกร จันทร์ทรง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4