ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายยุทธนา แสวงผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยาภรณ์ ไก่แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1