ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนันธพร รัตนศิลป์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวษิรดา โล้วิชากรติกุล
ครู คศ.2