ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโศภิษฐ์ จังพัฒนานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุวภัทร ยอดยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนันธพร รัตนศิลป์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ