ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนันธพร รัตนศิลป์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ