ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเลิศพล โตมี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกีรติกา จันทะคูณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1