ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

จุุไรรัตน์ มาประสพ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางธัญญลักษณ์ กันธิวาท
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2