ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศรีไพร มั่นเจริญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางวิภารัตน์ วัฒนากุล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางจุไรรัตน์ มาประสพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1