ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ณเรศ ศรีสุโข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศรีไพร มั่นเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายปริญ อินทโชติ
พนักงานราชการ