ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ชลธิชา อินทร์ยิ้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอิสริยาภรณ์ พฤกษะวัน
ครูผู้ช่วย

นายนันท์ชญาน์ มั่นเจริญ
ครู คศ.1