ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ชลธิชา อินทร์ยิ้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

มะลิวัลย์ อินคุ้ม
ครู คศ.2