ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ชลธิชา อินทร์ยิ้ม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอิสริยาภรณ์ พฤกษะวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายนันท์ชญาน์ มั่นเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวโชติมาธนกา มีแก้วแกม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1