ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุพงษ์ เกียรติดำรงค์กุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช ประจำเมือง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรณ แตงสมบูรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระธนันชัย ธฺมมเตโช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม สายทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล เกียรติดำรงค์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางชลธิชา อินทร์ยิ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา น้อยบ้านใหม่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง ชื่นกลิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดใจ รักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ขวัญมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางประหยัด แสวงหา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ พรเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเศียร แดงน้ำคู้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร สนศิริ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการ ฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกวิท พัฒนาทร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0869938964
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย ทองรอด
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล เกียรติดำรงค์กุล
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเฮียมกรี บุญเซ็ง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-5051-5916
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ เผือกพงษ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร ยิ้มเจียม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิพงศ์ จันทร์สุวงศ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี แดงบ้านใหม่
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายโปร่ง แก้วเอี่ยม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองด์กรทางศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอินทรา ภาหวาย
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนประชาชน
เบอร์โทร :