ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันจิรา เนียมศิริ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาวิดา วังล้อม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปรมฤดี กองกาล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ คุ้มฉาย
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกุลพัตร รอดเครือทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศราวุฒิ บุญยิ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวุฒิชัย แย้มเดช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศ์พันธ์ เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสหัสรักษ์ เนียมเหลี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนักรบ รัตนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรวรรณ พรประชาคมกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีรภาพ ชัยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐวดี พิพัฒน์พงศธร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาภรณ์ พระอุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพลอยวรินทร์ แดงรัศมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจีรนันท์ พรมทัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2